• Nasza rola w GPS

    Wy­na­laz­ek GPS zawdzięczamy De­par­ta­mentowi Obro­ny USA, a pre­cy­zyj­niej ze­społowi in­ży­nie­rów pod do­wódz­twem dr. Le­onar­da Kru­czyn­skie­go – na­ukow­ca o polskim pochodzeniu, który prace nad tech­no­lo­gią przy­dat­ną woj­sko­wym i cy­wi­lom cier­pią­cym na słabą orien­ta­cję w prze­strze­ni roz­po­czął już w roku 1974.

    Czytaj więcej

  •   Instytut Analizy Sensorycznej ISA przeprowadził bardzo interesujące badania dot. skupienia uwagi kierowców w czasie jazdy. Chodziło w nich o sprawdzenie, jaki wpływ na kierujących mają przydrożne reklamy i w jakim stopniu odwracają one uwagę od znaków drogowych. Testy przeprowadzono na Alei Krakowskiej w Warszawie. Oprócz dużego ruchu trasa ta charakteryzuje się ogromną liczbą reklam, […]

    Czytaj więcej

  •   Nowoczesne rozwiązania, które są fundamentem platformy Finder Online, pozwoliły stworzyć bardzo wydajny moduł mobilny – Finder Mobile. Jest on przeznaczony do zdalnego, operacyjnego zarządzania flotą przy pomocy małych urządzeń przenośnych – smartfonów i tabletów. Stają się one wydajnym, podręcznym centrum zarządzania i analizy danych dotyczących zarządzanych pojazdów (lub osób), ich bezpieczeństwa i działania, czasu […]

    Czytaj więcej