• Komisja Europejska nie daje za wygraną w sprawie europejskiego, powszechnego systemu bezpieczeństwa drogowego e-Call. Według najnowszej propozycji, już od paź­dzier­ni­ka 2015 roku każdy nowy sa­mo­chód (osobowy lub lekki dostawczy) sprze­da­wa­ny w UE bę­dzie mu­siał być wy­po­sa­żo­ny w sys­tem wzy­wa­nia po­mo­cy, który w razie wy­pad­ku au­to­ma­tycz­nie po­in­for­mu­je służ­by ra­tun­ko­we o miejscu zdarzenia. 

    Czytaj więcej

  • Amerykańska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Transportu proponuje, aby od września 2014 roku każdy nowy samochód w USA miał zainstalowaną „czarną skrzynkę”. Urządzenia miałyby nagrywać różne dane, takie jak prędkość, przeciążenia, liczbę pasażerów i lokalizację. Przygotowywany jest projekt stosownej ustawy, która ma trafić pod obrady Kongresu.

    Czytaj więcej