•   „Święto zmarłych” czy „wszystkich świętych”? Nie ważne jak nazwiemy pierwsze dni listopada, ważne jak w tych dniach zachowują się wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Polacy masowo odwiedzają groby. Jak mało które święta, właśnie te powodują że migrujemy, przemieszczamy się po całej Polsce odwiedzając groby naszych bliskich.

    Czytaj więcej

  • Komisja Europejska nie daje za wygraną w sprawie europejskiego, powszechnego systemu bezpieczeństwa drogowego e-Call. Według najnowszej propozycji, już od paź­dzier­ni­ka 2015 roku każdy nowy sa­mo­chód (osobowy lub lekki dostawczy) sprze­da­wa­ny w UE bę­dzie mu­siał być wy­po­sa­żo­ny w sys­tem wzy­wa­nia po­mo­cy, który w razie wy­pad­ku au­to­ma­tycz­nie po­in­for­mu­je służ­by ra­tun­ko­we o miejscu zdarzenia. 

    Czytaj więcej