• Nasza rola w GPS

    Wy­na­laz­ek GPS zawdzięczamy De­par­ta­mentowi Obro­ny USA, a pre­cy­zyj­niej ze­społowi in­ży­nie­rów pod do­wódz­twem dr. Le­onar­da Kru­czyn­skie­go – na­ukow­ca o polskim pochodzeniu, który prace nad tech­no­lo­gią przy­dat­ną woj­sko­wym i cy­wi­lom cier­pią­cym na słabą orien­ta­cję w prze­strze­ni roz­po­czął już w roku 1974.

    Czytaj więcej

  • Znów jedziemy na Woodstock!

    Finder  jest najlepszym przykładem prawdziwości popularnego wśród woodstockowiczów stwierdzenia, że „na Woodstock się nie przyjeżdża – na Woodstock się wraca”. Piąty raz nasza ekipa będzie wspierała koordynację służb zabezpieczających i ratunkowych na największym europejskim festiwalu. Cieszymy się, że także dzięki nam zyskał zasłużoną opinię „najbezpieczniejszego festiwalu na świecie”.

    Czytaj więcej