Nasza rola w GPS

Nasza rola w GPS

Wy­na­laz­ek GPS zawdzięczamy De­par­ta­mentowi Obro­ny USA, a pre­cy­zyj­niej ze­społowi
in­ży­nie­rów pod do­wódz­twem dr. Le­onar­da Kru­czyn­skie­go – na­ukow­ca o polskim pochodzeniu, który prace nad tech­no­lo­gią przy­dat­ną woj­sko­wym i cy­wi­lom cier­pią­cym na słabą orien­ta­cję w prze­strze­ni roz­po­czął już w roku 1974.

Brak wizjonerów podobnych dr. Kruczyńskiemu jest widoczny w pracach nad rosyjską wersją satelitarnego systemu lokalizacyjnego
– już trzeci raz w tym roku doszło do poważnej awarii nawigacji Glonass. Okazało się, że jeden z satelitów systemu nie wysyła prawidłowych sygnałów umożliwiających określenie położenia odbiorników systemu i trzeba go było wyłączyć. Co gorsze – dla użytkowników konkurencji GPS, to już trzecia w tym roku poważna awaria Glonass. Na początku kwietnia przez 10 godzin nieprawidłowo działały praktycznie wszystkie satelity rosyjskiego systemu, przekazując nieprawidłowe dane o swoim położeniu,
w efekcie uniemożliwiając prawidłową lokalizację. Wkrótce potem osiem satelitów Glonass przez co najmniej pół godziny przekazywało nieprawidłowe dane o swoim położeniu. Pierwszą z tych awarii tłumaczono błędem programistów, którzy przesłali złe dane do satelitów. Przyczyn kolejnych awarii rosyjskiego systemu nawigacyjnego nie wyjaśniano.

Warto zatem doceniać system, który – również dzięki naszemu rodakowi – tak dobrze sprawdza się w roli cywilnej i pozwala nam
na wprowadzanie coraz nowych usług i zastosowań.