• Komisja Europejska nie daje za wygraną w sprawie europejskiego, powszechnego systemu bezpieczeństwa drogowego e-Call. Według najnowszej propozycji, już od paź­dzier­ni­ka 2015 roku każdy nowy sa­mo­chód (osobowy lub lekki dostawczy) sprze­da­wa­ny w UE bę­dzie mu­siał być wy­po­sa­żo­ny w sys­tem wzy­wa­nia po­mo­cy, który w razie wy­pad­ku au­to­ma­tycz­nie po­in­for­mu­je służ­by ra­tun­ko­we o miejscu zdarzenia. 

    Czytaj więcej